Правилата за вътрешният ред и безопасност в Националният екологичен и спортен център са регламентирани с Инструкция 001/BG/01.07.2009 г.:

 • Допускането на външни посетители в НЕСЦ се осъществява единствено в присъствието на дежурен инструктор;
 • Инструкторът е длъжен да проведе инструктаж, относно правилата за противопожарна безопасност в района на еко-бивака и за лична и групова безопасност при преминаване на въжените градини, пътеката за оцеляване, изкуствената стена за катерене на закрито и маршрутът на еко пътеката;
 • След проведения инструктаж всеки от посетителите се подписва в списък по образец;
 • При използване на съоръженията на въжените градини, изкуствената стена за катерене и препятствията на пътеката за оцеляване се попълва декларация по образец (можете да я намерите по-долу), че НЕСЦ не носи отговорност при ползването на съоръженията от Вас и че то става по собствено желание и на собствена отговорност;
 • В района на екобивака се разрешава паленето на огън единствено на обозначеното място за барбекю;
 • Палатки и преместваеми съоръжения от плат или изкуствени материи да се поставят на разстояние не по-малко от 5 метра от зоната на огнището;
 • Пушене се разрешава единствено на масите за храна в района на еко-бивака;
 • Ел. инсталация за екобивака включва осветление и контакти с напрежение 220 V. Разрешено е включването на следните ел. уреди: аудио уредби, зарядни устройства, преносими компютри, телевизионни приемници;
 • При използването на газови уреди или котлони в полевата кухня винаги да се проверява спирателния вентил след употреба, за предотвратяване на изтичане на газ пропан-бутан;
 • При възникване на пожар да се уведоми незабавно дежурния инструктор, респ. дежурния в НУЦ при БЧК, както и да се информира пожарната служба на тел. 112;
 • Всеки посетител е длъжен да спазва указанията на инструктора;
 • Забранява се използването на съоръженията от лица, неприсъствали на предварителния инструктаж;
 • Забранява се използването на съоръженията без предварителна проверка на осигурителната система от наш инструктор;
 • Забранява се преминаването по съоръженията без използването на каска;
 • При отказ да се носят средствата за лична безопасност, инструктора отстранява съответния посетител от съоражението;
 • Инструкторите имат право да прекратят престоя на посетителите, в случай че проявяват агресивност, емоционално неразположение и нарушаване на спокойната атмосфера и емоционално състояние на останалите посетители;
 • В района на въжените градини е допустимо качването на не повече от 3 души на една платформа и тяхното задължително обезопасяване към водещо осигурително въже;
 • Спускането по въжените атракции се извършва индивидуално, като едно препятствие се преминава едновременно от всеки човек поотделно;
 • На едно съоражение е разрешено да се преминава само от един човек едновременно;
 • Зачислената индивидуална екипировка се предава след използване на инструктора.
 • Съоръженията са предназначени за активни занимания и НЕСЦ не носи отговорност за евентуални травми и наранявания възникнали в следствие на неспазване на правилата за безопасност;
 • Родителите могат да придружават децата си в НЕСЦ и отговарят за действията и поведението на децата им;
 • За да използвате съораженията в НЕСЦ, трябва да сте с удобно спортно облекло и спортни обувки - маратонки, кецове. Забранено е ползване на съоръженията с джапанки, сандали и ботуши. Задължително се свалят всякакви бижута, висящи сувенири и часовници (желателно е преминаването през съораженията да става без мобилни телефони и те да се оставят на съхранение);
 • Забранено е използването на алкохол и упойващи средства непосредствено преди и по време на преминаване на съораженията;
 • Не се допуска преминаването през съораженията с остри предмети и всякакви други предмети, които не са безопасни.
 • Инструктурите имат право да налагат допълнителни правила с оглед на безопасността на посетителите;
 • Инструктурите имат правото да отстранят деца или възрастни от НЕСЦ, при нарушение на правилника или при не спазване на правилата за вътрешният ред и безопасност;
 • НЕСЦ не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени вещи, оставени без надзор;
 • Повредено съоръжение или вещ по вина на ползвателя се заплаща от ползвателя по ценова листа;
 • За допълнителна информация се свържете с инструкторите на НЕСЦ;
Застраховки
Всеки един посетител получава застраховка в застрахователно дружество, което гарантира, че при настъпване на застрахователно събитие щетите ще бъдат възстановени, в зависимост от тяхната специфичност и характер на проявление.

София 1151, ул. "Полуврак" 31, с. Долни Лозен, 42/35’/43” N, 23/30’/31” E, Моб: 0889 666 708, е-поща: office@nesc.bg

Design&Support: PC Services Ltd.